แจ้งการหยุดเรียน 16-19 ธค. 2557

cover

logo     ด้วยโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์การแข่งขันสภานักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โดยจังหวัดนนทบุรีเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งเป็นที่พักของผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการประเภทอื่น ตามนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการในการเร่งรัดการปฎิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ สร้างความตระหนักสำนึกคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น     เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึงขอหยุดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 16-19 ธนัวาคม 2557 โดยนักเรียนไม่ต้องเรียนชดเชยเนื่องจากโรงเรียนได้เปิดเรียนก่อนกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ 1 สัปดาห์ และในระหว่างหยุดเรียนขอให้ท่านผู้ปกครองช่วยกวดขันนักเรียนให้ทบทวนบทเรียนและอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค

ลูก น.พ. พิชิต 0,ร,มส,มผ

logo    ตามที่งานวัดผลประเมินผลกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบแก้ตัวให้นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ตามระเบียบงานวัดผลประเมินผลไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง แต่ยังพบว่านักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ในภาคเรียนที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลให้นักเรียนต้องเรียนซ้ำชั้น หรือจบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงจัดกิจกรรม “ลูก น.พ.  พิชิต 0,ร,มส,มผ” ในวัน อาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ หอประชุมราชาวดี โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

ในการนี้ทางโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมใคร่ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมและแก้ไขปัญหาร่วมกับนักเรียนในปกครองของท่าน โดยเป็นผู้ควบคุม ช่วยเหลือนักเรียนในการปฎิบัติภาระงานที่ครูประจำวิชามอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์และผ่านเกณฑ์ตามกำหนด

หากผู้ปกครองและนักเรียนที่มิผลการเรียน ติด 0,ร.,มส.,มผ.ไม่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบซ่อมวิชาละ 200 บาทในครั้งต่อไป และถ้าผู้ปกครองและนักเรียนยังไม่มาร่วมกิจกรรมอีกครั้ง นักเรียนในความปกครองของท่านจะต้องซ้ำชั้น หรือจบหลักสูตรไม่พร้อมรุ่มตามระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน และตามตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับทางโรงเรียนในวันมอบตัวต่อไป

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปี 2557 นี้โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันพ่อ ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

 DSC06444 (Small)DSC06439 (Small) DSC06486 (Small)DSC06588 (Small)

 

 

 

 

DSC06565 (Small)DSC06547 (Small)DSC06585 (Small)DSC06683 (Small)

 

 

 

 

 

DSC06859 (Small)DSC06881 (Small)DSC06840 (Small)DSC06823 (Small)

 

 

 

 

 

Admin ขอฟากเพลงไว้ให้ ลูกๆ นพ. มาเปิดฟังเพื่อเทิดพระเกียรติ 1 เพลงนะ :-D

พิธีปฏิญาณตนสอบ O-Net

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม และคณะครูได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนสอบ O-Net ในปีการศึกษานี้โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีระดับผลการสอบ O-Net ที่สูงขึ้น

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการธราภรณ์ พรหมคช

คณะคุณครู และลูกๆฟ้า-ขาว ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการธราภรณ์   พรหมคช เข้าสู่รั้วโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557